Tietosuojaseloste

Seloste henkilötietojen käsittelystä ja informointi rekisteröidyn oikeuksista

 Laadittu 12.9.2023

1. Rekisterinpitäjä

Toimintaterapia Tytti Siironen
Y-tunnus: 3379216-3
Vainionkuja 11
85100 Kalajoki

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Tytti Siironen
toimintaterapia@tyttisiironen.fi
p. 040 175 3705

3. Rekisterin nimi

Toimintaterapia Tytti Siirosen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja heidän huoltajiinsa, kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja laskuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
- asiakkaan nimi, henkilötunnus ja osoite
- alaikäisen asiakkaan huoltajien nimet ja puhelinnumero
- toimintaterapian maksusitoumus ja terapiasopimus
- lähettävän tahon tutkimus- ja hoitopalauteet sekä kuntoutussuunnitelmat
- mahdolliset testilomakkeet ja havainnoinnit
- terapiasuunnitelma, terapiakertojen kirjaukset ja ajankohdat sekä terapiapalaute

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Henkilötietojen säilytysaika määräytyy lakien mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta/huoltajilta. Tietoja voidaan vastaanottaa myös lähettävältä ja maksavalta taholta. Lisäksi asiakkaan/huoltajan suostumuksella tietoja voidaan vastaanottaa koulusta, päiväkodista tai muulta yhteistyötaholta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja luovutetaan asiakkaalle/huoltajille, lähettävälle taholle, maksavalle taholle sekä kuntoutussuunnitelmasta vastaavalle taholle asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai lakiin perustuen. Muille tahoille tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan/huoltajan kirjallisella suostumuksella. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Asiakaskäyntien kirjaukset ja yhteenvedot siirretään potilastietojärjestelmästä Kanta-arkistoon. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään pääasiassa sähköisessä muodossa. Asiakasrekisteri on sähköinen ja se on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperiset tulosteet säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain rekisterinpitäjällä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla asiakkaalla/huoltajalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli asiakas/huoltaja haluaa tarkistaa tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

© Toimintaterapia Tytti Siironen 2023 | Powered by Digimarkkinointi Donetti