Lasten toimintaterapian erityisosaamista Kalajoen alueella

Olen Tytti Siironen,
toimintaterapeutti ja SI-terapeutti.

Tarjoan toimintaterapiapalveluita Kalajoella ja lähikunnissa. Minulla on erityisosaamista lasten toimintaterapiaan sekä sensorisen integraation terapiaan.

Toteutan toimintaterapiaa Kelan kuntoutuspäätöksen saaneille asiakkaille alihankkijana Toimelias Oy:lle. Terapiat toteutuvat koti- tai päiväkoti-/koulukäynteinä. Toimintaterapia sensorisen integraation terapiana vastaanottokäynteinä voi toteutua maksusitoumuksella tai itse maksaen.
Palvelut

Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan itsenäisyyttä toimia omassa arjessaan sekä osallistumisessa hänelle tärkeisiin toimintoihin.

Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan ja terapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Toimintaterapiasta voi hyötyä lapsi, jolla on haasteita esim. motorisissa ja hahmottamisen taidoissa, keskittymisessä, oman toiminnan ohjauksessa, omatoimisuustaidoissa, leikkitaidoissa tai sosiaalisissa taidoissa. Terapiajakson alussa alkuarvioinnin pohjalta terapiajaksolle asetetaan yhteistyössä lapsen, vanhempien sekä varhaiskasvatuksen/koulun henkilökunnan kanssa arkeen sidotut tavoitteet, joita kohti terapiassa työskennellään. Toimintaterapiassa tuetaan lapsen valmiuksien ja taitojen kehitystä merkityksellisen toiminnan avulla sekä ohjataan lähiympäristöä lapsen kehityksen ja osallistumisen tukemisessa.

Lisätietoja toimintaterapiasta löydät mm. Toimintaterapeuttiliiton
sivuilta:
Palvelut

Sensorisen integraation terapia ja arviointi

Sensorinen integraatio eli aistitiedon käsittely on kehosta ja ympäristöstä tulevan aistitiedon jäsentämistä. Kehoaistijärjestelmien (tuntoaisti, lihas- ja nivelaisti sekä tasapaino- ja liikeaisti) välittämän tiedon käsittely keskushermostossa ja niiden yhteistoiminta näkö- ja kuuloaistijärjestelmien kanssa luo perustan tarkoituksenmukaiselle toiminnalle ja oppimiselle. Kun aistitiedon käsittelyssä on vaikeuksia, lapsella voi olla haasteita oppia uusia motorisia taitoja tai omatoimisuustaitoja, osallistua leikkeihin ja toimintoihin, säädellä käyttäytymistään tai lapsi voi reagoida erilaisiin aistimuksiin yli- tai aliherkästi.

Terapia

Sensorisen integraation terapia eli SI-terapia (ASI® -terapia, Ayres Sensory Integration) on kuntoutusta, jonka avulla tuetaan lapsen kykyä jäsentää omasta kehosta ja ympäristöstä tulevia aistimuksia. SI-terapiaa voi toteuttaa sensorisen integraation teorian ja terapian erikoistumiskoulutuksen käynyt toiminta- tai fysioterapeutti.

SI-terapia toteutetaan runsaasti aistikokemuksia ja toimintamahdollisuuksia tarjoavassa terapiatilassa sekä SI-terapiaan suunnitelluilla välineillä. Terapiassa keskeistä on lapsen aktiivinen osallistuminen sensomotoriseen toimintaan, ilo ja onnistuminen. Terapeutti ohjaa ja muokkaa toimintaa sekä ympäristöä siten, että tukea vaativat kehityksen osa-alueet tulevat käyttöön.

SI-terapian tavoitteena ei ole harjoitella yksittäisiä taitoja, vaan luoda perustaa, jolle lapsi rakentaa oppimistaan. Terapia pohjautuu kattavaan arvioon sekä lapsen lähiaikuisten kanssa sovittuihin arjen tavoitteisiin. Yhteistyö lähiympäristön kanssa on tärkeä osa kuntoutusta ja täten terapiajakso sisältää myös ohjauksellisia käyntejä lapsen arkiympäristössä. Terapeutti auttaa ymmärtämään lapsen aistiedon käsittelyyn liittyviä haasteita ja etsimään keinoja tukea lapsen osallistumista arjen toimintoihin.

Arviointi

SI-toimintaterapia-arvio voi toteutua lyhyenä arviointijaksona tai pidemmän terapiajakson alussa, mikäli kattavaa arviota ei ole aiemmin tehty. Arvioinnin tavoitteena on selvittää lapsen aistitiedon käsittelyn haasteita ja motorisen ohjailun taitoja suhteessa ikäodotukseen sekä niiden vaikututusta arjen haasteisiin. Arviointijakso sisältää lapsen valmiuksien ja taitojen arviointia standardoitujen testien ja kyselylomakkeiden avulla, ohjatun ja vapaan toiminnan havainnoinnin, lähiympäristön haastattelun, palautekeskustelun arvioinnin tuloksista, mahdolliset jatkosuositukset sekä kirjallisen palautteen.

Käytettävissä olevat arviointimenetelmät:

 • EASI –Evaluation in Ayres Sensory Integration

 • MAP – Miller Assessment For Preschoolers

 • SPM – Sensory Processing Measure ja SMP-P –Sensory Processing Measure -Preschool

 • Strukturoitu sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi

Lisätietoja sensorisen integraation teoriasta ja terapiasta löydät Sensorisen integraation terapian yhdistyksen Sity ry:n kotisivuilta:

Minä toimintaterapeuttina

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2005 ja työskennellyt siitä lähtien lasten toimintaterapian
parissa ensin keskussairaalassa ja terveyskeskuksessa, sitten yksityisellä palveluntuottajalla. Vuonna 2023 Yrittäjyyden ammattitutkinnon suorittamisen myötä aloitin työskentelyn ammatinharjoittajana. Minulla on työkokemusta lasten toimintaterapia-arvioinneista sekä terapian toteuttamisesta asiakkaan arkiympäristössä ja vastaanottokäynteinä. Olen suorittanut sensorisen integraation teorian ja terapian opinnot vuonna 2018–2019. Lisäksi olen käynyt useita lyhyitä koulutuksia lasten toimintaterapia-arviointiin ja kuntoutuksen toteuttamiseen liittyen.

Toimintaterapeuttina minulle tärkeitä asioita ovat lapsen tarpeiden huomioiminen ja ymmärtäminen, onnistumisen mahdollistaminen
leikeissä ja toiminnoissa sekä yhteistyö lähiaikuisten kanssa.

Koulutuksia

 • Ensiavun peruskurssi (16 h), 2023

 • Sensorisen integraation teoria ja terapia (38 op)

 • EASI (Evaluation in Ayres Sensory Integration) testikoulutus

 • Leikki lasten toimintaterapiassa (15 op)

 • Lasten psykiatrinen hoitotyö
 • Tehoa nepsykuntoutukseen: työkalu vanhempainohjaukseen

 • Tunnetaitojen tukeminen kuntoutustyössä

 • Use of the Sensory Processing Measure 2 (SPM-2)

 • ICF Lasten kuntoutuksessa ja Toimintakyvyn kirjaus ICF-viitekehyksen mukaan

 • Sensorinen integraatio ja luova liikunta

 • Eheyttävä vuorovaikutus lasten ja nuorten terapiassa

 • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmat koululuokassa

 • Muksuoppia lapsille ja vanhemmille

 • MAP (Miller Assessment for Preschoolers) -testikoulutus

Ota yhteyttä

Toimintaterapia Tytti Siironen

Käyntiosoite

 • Kalajoentie 328, 85100 Kalajoki

Postiosoite

 • Vainionkuja 11, 85100 Kalajoki
Kuntoutusyrittäjät jäsenyritys.
© Toimintaterapia Tytti Siironen 2023 | Powered by Digimarkkinointi Donetti